• Odwiedziło nas: 140494 osób
 • Do końca roku: 15 dni
 • Do wakacji: 192 dni
Niedziela, 2018-12-16
Imieniny:
Albiny, Sebastiana

Statut przedszkola

Jesteś tu: » Strona startowa » Statut przedszkola

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 38

W SOSNOWCU

(tekst jednolity)

 

 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie :

 

-          Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:   Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

 

-          Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami)

 

-          Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – Dz. U. z 2003 r Nr 118, poz. 1112 ze późn. zmianami.

      

-          Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) – zmiana dotyczy z dnia 28.08.2012

 

-          Rozporządzenie MEN  z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr.228 poz. 1487)

 

-          Ustawa z dnia 06 grudnia 2013r poz. 7  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw – tzw. rekrutacyjna

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 38 W SOSNOWCU

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział   I                   Postanowienia ogólne            

Rozdział   II                 Cele, zadania przedszkola

Rozdział   III               Organy przedszkola, ich kompetencje

Rozdział   IV                Organizacja przedszkola

Rozdział   V                  Pracownicy przedszkola, ich zadania

Rozdział   VI                Wychowankowie, prawa, obowiązki

Rozdział   VII               Postanowienia końcowe

 

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Przedszkole Miejskie Nr 38 w Sosnowcu  zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Sosnowcu ul. Bolesława Krzywoustego 6 Tel. / fax  32/ 263-56-49
 3. Przedszkole dysponuje pieczątką o treści:

Przedszkole Miejskie Nr 38

41-219 Sosnowiec,

ul. B.Krzywoustego 6

tel./fax. 032-263 56 49

NIP 644-332-62-41

 

4.    Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Sosnowiec.

5.     Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

 1. W celach administracyjnych używany jest skrót przedszkola – PM Nr 38 w Sosnowcu.
 2. Przedszkole jest placówką nieferyjną.
 3. Przedszkole działa na podstawie

1)   ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( tekst jednolity  Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

2)   aktu  założycielskiego,

3)   niniejszego  statutu.

 

 

Rozdział II

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 2

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowywanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Wspomaga rozwój i wczesną edukację dzieci od 2,5lat do rozpoczęcia nauki w szkole.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.


2. Cele przedszkola:

Celem przedszkola jest:

a)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,

b)  budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym ,co jest dobre, a co złe,

c)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d)  rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

e)  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f)  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,

g)  zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

h)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

i)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

j)   kształtowanie u dzieci przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

k)   zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności,  które są ważne w edukacji szkolnej.

l)    udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (powoływanie zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

m)   organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno –lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola.

 

 

 

3. Zadania swoje przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a)  opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b)  uwzględniania indywidualnych potrzeb dziecka, troski o zapewnienie równych szans, umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów,

c)  stwarzania warunków do rozwoju samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania   odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

d)  rozwijania wrażliwości moralnej,

e)  kształtowania umiejętności obserwacji, ułatwiania rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym dla dziecka otoczeniu: przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

f)  rozbudzenia ciekawości poznawczej, zachęcania do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g)  rozwijania wrażliwości estetycznych, tworzenia warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h)  zapewniania warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych.

i)   planowania działań dostarczających wiedzy nauczycielom, rodzicom, dzieciom na temat przestrzegania praw dziecka.


4. Przedszkole udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez diagnozowanie i niwelowanie deficytów rozwojowych, prowadzenie przez zatrudnionych specjalistów pracy stymulacyjnej, wyrównawczej i korekcyjnej oraz organizowanie kontaktów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.


5. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie  zajęć specjalistycznych:

 

a) korekcyjno- kompensacyjnych

b) logopedycznych

c) socjoterapeutycznych

d) innych o charakterze terapeutycznym


5.1 porad i konsultacji

5.2 zajęć rozwijających uzdolnienia

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, / po uzyskaniu zgody i środków finansowych od organu prowadzącego/.
 3. W przypadku dzieci, które uczęszczają do przedszkola i uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola, wskaże placówki, które w porozumieniu z organem prowadzącym, organizują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka      i  różne formy współpracy z jego rodziną.
 4. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.
 5. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
   przedszkolnego,  wydają   zespoły  orzekające  działające w  Poradniach  Psychologiczno  –  Pedagogicznych,  w  tym w poradniach  specjalistycznych.

 

 1. Organizowanie nauki religii, na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. Realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wybranego programu wychowania przedszkolnego zgodnego z nowa podstawą programową, programów własnych opracowanych przez nauczycieli do użytku wewnętrznego oraz innowacji pedagogicznych i eksperymentów.
 3. Zadania przedszkola są dostosowane odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. Praca wychowawczo- opiekuńczo- dydaktyczna odbywa się według ustalonego porządku dnia, opracowanego oddzielnie dla każdego oddziału, z zachowaniem właściwych proporcji pomiędzy czynnościami związanymi z wysiłkiem fizycznym i umysłowym, a odpoczynkiem

6. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:


a)  dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć,

b)  dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu są pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,

c)  nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

d)  każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, zabawki i inne pomoce,

e)  nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,

f)  nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,

g)  obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach,

h)  w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.


7. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów według regulaminu wyjść i wycieczek przedszkolnych.


8. Zasady sprawowania opieki nad wychowankami na placu zabaw oraz w ogrodzie przedszkolnym:

a)  teren przedszkola jest prawidłowo ogrodzony,

b)  każdy nauczyciel systematycznie kontroluje sprawność urządzeń rekreacyjnych i zapewnia bezpieczne korzystanie z tych urządzeń,

c)  woźne oddziałowe i pomoc nauczyciela sprawdzają teren ogrodu przedszkolnego pod kontem bezpieczeństwa przed każdym wyjściem dzieci.

d)  jeżeli  przerwa  w  działalności  przedszkola  trwa  co najmniej dwa  tygodnie,  dyrektor  dokonuje  kontroli całego obiektu i terenu wokół  niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół .

 

9.  Nauczycielom i opiekunom nie wolno organizować żadnych wyjść w teren w przypadku złych warunków atmosferycznych.

10. W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest :

a)  niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola,

b)  w uzasadnionych przypadkach udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie oraz  zawiadomić rodziców dziecka.

11.  W przypadku pożaru lub akcji ewakuacyjnej pracownicy powinni postępować zgodnie
z zasadami p. poz. i bhp.

12.  W czasie pobytu dziecka w przedszkolu odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą:

dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi.


13. Postępowanie nauczycieli i pracowników przedszkola w przypadku pożaru lub akcji ewakuacyjnej:

a)  natychmiast wyprowadzić dzieci w bezpieczne miejsce,

b)  niezwłocznie zawiadomić dyrektora i pozostały personel a w razie konieczności straż pożarną (998); zastosować zarządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przystąpić do gaszenia pożaru,

c)  w razie ogłoszenia akcji ewakuacyjnej nauczyciel bezzwłocznie wyprowadza dzieci ustalonymi drogami ewakuacyjnymi.

 

14. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców  (opiekunów prawnych) oraz pracowników przedszkola zasad  przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

15. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice (opiekunowie) lub inne osoby przez nich upoważnione:

osobom niepełnoletnim, nieupoważnionym oraz w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane,

 1. Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 8:30.
 2. Dziecko należy odebrać z przedszkola w godzinach pracy placówki.
 3. W przypadku, kiedy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie. Po rozmowie z rodzicem (opiekunem prawnym) nauczyciel czeka w przedszkolu z dzieckiem do czasu przyjazdu rodzica (opiekuna prawnego).
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) nauczyciel czeka z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi).

a) wykonuje telefon do domu wychowanka,

b) powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,

c) powiadamia Policję w sytuacji braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami,

d) Policja odwozi dziecko do odpowiedniego ośrodka opiekuńczego pod opieką nauczyciela,

e) sporządzona zostaje notatka służbowa z zaistniałej sytuacji,

f) dyrektor powiadamia Sąd Rodzinny o zaniedbanie obowiązków rodzicielskich/ opiekuńczych.


16. Upoważnienie do odbioru dziecka rodzice/ opiekunowie umieszczają na oświadczeniu dołączonego do „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” lub deklaracji woli kontynuowania  wychowania przedszkolnego w przedszkolu” lub też pisemnie w obecności dyrektora lub nauczyciela grupy.


17. Na telefoniczną prośbę rodzica/ opiekuna o wydanie dziecka osobie nieupoważnionej  dzieci nie będą przekazywane.


18. Przedszkole zapewnia organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb    i możliwości rozwojowych dziecka, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te mogą być finansowane przez rodziców.


19. Działalność przedszkola może być uzupełniana świadczeniami stażystów z PUP oraz wolontariuszy:


a) dyrektor przedszkola informuje wolontariusza , stażystę z PUP o specyfice działalności placówki i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków placówki,


b) dyrektor przedszkola zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

-  zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań; czas trwania porozumienia;

-  zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z pracownikami placówki

-  zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków placówki;-

-  postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia;


c) wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy ze wskazanymi osobami, oraz pod nadzorem dyrektora placówki lub wyznaczonej przez niego osoby.

 

Rozdział III

 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

 

§ 3

 

1. Organami przedszkola są:

a)  Dyrektor przedszkola,

b)  Wicedyrektor przedszkola,

c)  Rada Pedagogiczna,

d)  Rada Rodziców

2. Funkcję dyrektora przedszkola powierza i z tej funkcji odwołuje Prezydent Miasta Sosnowca zgodnie z obowiązującymi przepisami

3. Funkcję wicedyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

 

4.Dyrektor przedszkola:

1)  kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola oraz reprezentuje go na zewnątrz,

2) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu(dzieci, nauczycieli , pracowników administracji i obsługi), a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem

3)  sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4)  sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5)  przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizacji uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

6)  wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, powiadamiając o tym stosowne organy,

7)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

8)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole poprzez:

a)  umieszczenie planu ewakuacji placówki w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp,

b)  oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,

c)  przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach placówki pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym placówka zapewnia opiekę,

d)  w razie opadów śniegu oczyszczanie przejść na terenie placówki i posypywanie piaskiem,

e)  utrzymywanie w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej urządzeń higieniczno-sanitarnych,

f)  zapewnienie w pomieszczeniach placówki właściwego oświetlenia, wentylacji, ogrzewania,

g)  dostosowanie sprzętów, z których korzystają osoby pozostające pod opieką placówki, do wymagań ergonomii,

h)  nabywanie wyposażeń posiadających odpowiednie atesty lub certyfikaty,

i)   niedopuszczanie do prowadzenia jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby, oraz pozostawiania wychowanków bez opieki w sali zajęć,

j)   zabezpieczenie placówki przed wstępem osób nieupoważnionych do przebywania na jej terenie,

k)  zapewnienie  temperatury co najmniej 18°C w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia,

l)   sprawdzanie stanu technicznego pomieszczeń i niedopuszczanie do przeprowadzenia w nich zajęć, jeśli stan znajdującego się w nich wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa,

m)  przerwanie zajęć i wyprowadzenie osób powierzonych opiece jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć,

n)   wyposażenie w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy w pomieszczeniach placówki, z dala od dostępu dzieci,

o)   przeszkolenie nauczycieli i obsługi w ramach BHP i P-poż,

p)   uświadamianie wychowanków w kwestiach bezpiecznego przebywania na placówce w ramach realizacji programu dydaktycznego,

q)   określenie zasad uczestnictwa w wyjściach na spacery, lub wyjazdy na wycieczki,

r)   niedopuszczenie do realizacji wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi,

s)   określenie szczegółowych zasad postępowania podczas zaistniałych zdarzeń losowych lub wypadków;

9)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

10)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

11)  rozwiązuje umowy z rodzicami w zakresie organizowania posiłków dla dziecka   w przypadkach  nieterminowego uiszczania opłat wynikających    z umowy,  zadłużenia sięgającego 1 miesiąca oraz naruszenia innych postanowień umowy, w tym zasad korzystania z godzin opiekuńczo- wychowawczych.


Decyzję taką podejmuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej

12)  podejmuje decyzję o skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej

13)  prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14)  współpracuje z rodzicami, radą pedagogiczną, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

15)  gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania ich oceny pracy wg zasad określonych w odrębnych przepisach,

16)  organizuje i nadzoruje awans zawodowy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

17)  przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu

18)  powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko 6-cio letnie o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie,

19)  koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia im swobodne działanie zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi.

 

4.1Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu  pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach :

a)  zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników w tym zastępcy dyrektora,

b)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola,

c)  występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

d)  jest uprawniony do wydawania decyzji o:

-   powołaniu  Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli zaistnieje taka konieczność,

-  przyjęciu dziecka do przedszkola,

-  nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego.

-  dopuszcza program wychowania przedszkolnego.

5. Funkcję  wicedyrektora  powierza  i  z  tej  funkcji  odwołuje  dyrektor  przedszkola po zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej oraz organu prowadzącego

Wicedyrektor    Przedszkola

a)  w przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor,

b)  wicedyrektor przedszkola wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:

c)  współkieruje i nadzoruje bieżącą działalność wychowawczo-dydaktyczną przedszkola,

d)  przygotowuje wspólnie z komisjami powołanymi przez Radę Pedagogiczną projekt planu rozwoju, planu pracy przedszkola, harmonogram zajęć oraz inne plany wymagane przez władze oświatowe, składa okresowe sprawozdania,

e)  przygotowuje i podaje przydział czynności nauczycieli na bieżący rok szkolny,

f)  współdecyduje o organizacji zajęć dodatkowych ,