• Odwiedziło nas: 140489 osób
  • Do końca roku: 15 dni
  • Do wakacji: 192 dni
Niedziela, 2018-12-16
Imieniny:
Albiny, Sebastiana

Aktualności

Jesteś tu: » Strona startowa » AktualnościKLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO), informujemy, że:

 

  1. 1.  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych państwa dzieci jest Przedszkole Miejskie nr 38
z siedzibą w Sosnowcu (41-219), przy ul. Bolesława Krzywoustego 6, reprezentowane przez Dyrektora. 

 

  1. 2.  INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

 

Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sosnowcu jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, nr tel. (32) 292 44 64 wew. 217.

 

  1. 3.  CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

a)    Wpis NR WED.MKJ.4330-179/01 z 8 kwietnia 2002r. roku do „Ewidencji szkół/placówek publicznych” prowadzonych przez Miasto Sosnowiec.

b)    art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r.

Przedszkole Miejskie nr 38 w Sosnowcu przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych przedszkola.

 

  1. 4.  ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych osobowych Przedszkola Miejskiego nr 38 w Sosnowcu są:

a)    organy państwowe lub samorządowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków statutowych lub ustawowych,

b)    podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

 

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadkach kiedy:

a)    osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

b)    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c)    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d)    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

  1. 5.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Przedszkole Miejskie nr 38  w Sosnowcu przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w przepisach prawa, w tym ustawie z 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14, poz. 67).

 

  1. 6.  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a)    dostępu do swoich danych,

b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)    usunięcia danych,

d)    ograniczenia przetwarzania danych,

e)    cofnięcia zgody na przetwarzania danych w każdej chwili (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem).

 

  1. 7.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

 

Przedszkole Miejskie nr 38 w Sosnowcu nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany ani danych tych nie profiluje.

 

  1. 8.  SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

W przypadku uznania, że Przedszkole Miejskie nr 38 w Sosnowcu narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie
(00-193) ul. Stawki 2.

 

 


 
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM DYŻURU WAKACYJNEGO, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY DO POBRANIA


 

 

 

 NOWY NUMER KONTA ZNAJDUJĘ SIĘ W PLIKACH DO POBRANIA NA DOLE STRONY

 

 

 


 

MAMO,TATO!!!!

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA PODCZAS FERII JEST NAJWAŻNIEJSZE

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PORADNIKIEM MINISTERSTWA EDUKACJI!

 

 https://men.gov.pl/strony/o-czym-warto-pamietac-przed-feriami-poradnik-men.html

 


 


W tym Roku Grupy prowadzić będą:

 

MISIE:

p.Beatka Krawiec

p.Magda Wrona

 

BIEDRONKI:

P. Dyrektor Elżbieta Adamus

p.Krysia Sioła

MOTYLE

Krystyna Skotniczna

Beata Nowak

 

SMURFY

P.Renia Bednarek

 

STOKROTKI

p.Basia Paks

p.Marta Konieczna

 

Grupa "0"

p. Iwona Dulewicz

p. Agnieszka Dziadosz

Pliki do pobrania