• Odwiedziło nas: 141943 osób
 • Do końca roku: 346 dni
 • Do wakacji: 158 dni
Sobota, 2019-01-19
Imieniny:
Erwiny, Henryka

Dla rodziców

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców

 

 

 

OGŁOSZENIE DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ I CARITAS

 

W związku z apelem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nas Notecią,zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zbiórkę nieużywanej odzieży i butów, a także artykułów chemicznych,gospodarstwa domowego,higienicznych,kocy,kołder,pościeli,ręcznikó oraz innych artykułów niezbędnych do prowadzenia gospodartwa domowego. Zbiórkę daró prowadzi Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Wszystkich chętnych do pomocy zapraszamy do przynoszenia potrzebnych rzeczy do magazynu w Sosnowcu przy ul.Kaliskiej 25.

 

 

 

 


 

DROGI RODZICU!

ZNAJDZIESZ TUTAJ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE SKIEROWANE DO CIEBIE!

PROSIMY O ZAGLĄDANIE NA TĘ STRONĘ!

 

 

 RODZICE ZAINTERESOWANI REFORMĄ OŚWIATY


PEŁNE INFORMACJE UZYSKAJĄ


na stronie


www.reformaedukacji.men.gov.pl

  


 DYŻUR WAKACYJNY 2017:


 

REGULAMIN

 

rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny

 

organizowany w Przedszkolach Miejskich

 

w Sosnowcu

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 1. 1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943).  
 2. Uchwała Nr 781/XLIV/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola.

 

§ 1

 

 1. Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2016 poz. 1379 z późn. zm.)
 2. Organ Prowadzący ustala coroczny HARMONOGRAM, według którego  Przedszkola Miejskie w Sosnowcu pełnią w okresie wakacyjnym dyżury.
 3. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego zwolnione jest przedszkole ujęte w planie remontów, jeżeli zakres prac remontowych zagraża bezpieczeństwu dzieci lub całkowicie uniemożliwia pełnienie przez placówkę dyżuru.
 4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 podawany jest do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w ostatnim tygodniu grudnia.

 

§ 2

 

 1. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców, w ogólnie dostępnym miejscu (strona www, tablica ogłoszeń), z odpowiednim wyprzedzeniem – wykaz dyżurujących przedszkoli oraz zasady rekrutacji, sposób zgłaszania
  i terminy składania wniosków o przyjęcie dziecka do dyżurującego przedszkola.
 2. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli
  w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sosnowiec.
 3. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest w szczególności dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują.
 4. Przedszkole dyżurujące, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli w określonym dla placówki dyżurującej rejonie (wykaz rejonów stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu).
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor dyżurującego przedszkola może podjąć decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur spoza swojego rejonu, o którym mowa w § 2 ust. 4.
 6. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w nowym roku szkolnym.

 

§ 3

 

Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega wg następującego harmonogramu:

 

 1. Przedszkola dyżurujące będą przyjmowały wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny od dnia 10.04. do ostatniego dnia roboczego  miesiąca kwietnia.
 2. Do 12 maja b.r. do godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
 3. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie podpisanie
  z dyrektorem  dyżurującego przedszkola
  w terminie od 15.05. do ostatniego dnia roboczego maja do godz. 12.00 umowy, a następnie  wniesienie na jej podstawie opłaty za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych, której potwierdzenie dostarcza rodzic/opiekun prawny w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.
 5. Listę dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny wywiesza się w kolejnym dniu roboczym.

 

   § 4

 

 1. O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje:

 

1)    Zatrudnienie obojga rodziców potwierdzone na wniosku pieczątką zakładu pracy lub zaświadczeniem zakładu pracy

 

2)    Rodzina objęta opieką MOPS,

 

3)    Rodzice z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 

4)    Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin,

 

5)    Kolejność zgłoszeń.

 

 1. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego decyduje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym,
  z uwzględnieniem potrzeb Rodziców.
 2. Liczba wychowanków w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.

 

§ 5

 

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego może poinformować Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca – o innych placówkach realizujących dyżur w tym samym terminie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

 

 

 

§ 6

 

 1. 1.    Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożony "Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny", który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do procedury.
 2. 2.    Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, wraz z potwierdzeniem pieczątką przedszkola na wniosku – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.
 3. Wniosek na dyżur wakacyjny zawiera m.in. poniższe informacje:

 

1)    imię i nazwisko dziecka,

 

2)    datę urodzenia,

 

3)    nr pesel dziecka

 

4)    aktualny adres zamieszkania,

 

5)    numer telefonu do szybkiego kontaktu,

 

6)    pieczątki zakładu pracy Rodziców/Opiekunów Prawnych, potwierdzające zatrudnienie

 

7)    konkretny termin pobytu dziecka w przedszkolu,

 

8)    ilość posiłków, z których dziecko będzie korzystało,

 

9)    dodatkowe ważne informacje o dziecku mające wpływ na jego funkcjonowanie w placówce,

 

10) upoważnienie dla osób odbierających dziecko z przedszkola.

 

 1. 4.    Rodzic/opiekun prawny pobiera taką ilość wniosków w ilu przedszkolach zamierza umieścić dziecko na dyżurze wakacyjnym.
 2. 5.    Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do dyżurującego przedszkola:

 

1)    w poniedziałek od godz. 7.00 do 17.00,

 

2)    od wtorku do piątku w godzinach pracy kancelarii, tj.: od 8:00 do 15:00,

 

3)    w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 12.00.

 

 1. 6.    Wpływające do przedszkola wnioski są rejestrowane wg kolejności wpływu, co Rodzic /opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem.
 2. 7.    Adresy i numery telefonów dyżurujących placówek dostępne są na stronie Urzędu Miasta Sosnowca pod adresem:          http://www.sosnowiec.pl/urzad/artykuly/k1,104,edukacja/k2,106,przedszkola_i_zlobki/

 

§ 7

 

Czas pracy przedszkola dyżurującego określony jest w arkuszu organizacyjnym na bieżący rok szkolny.

 

§ 8

 

 1. W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za przedszkole wynoszą:

 

1)    1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkola poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie
z
Uchwałą Nr 781/XLIV/2013  Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 sierpnia 2013 r.

 

2)    Opłata za żywienie 6,00 zł za dzień x ilość dni deklarowanych przez rodzica.

 

 1.  
 2. Opłaty o których mowa w ustępie pierwszym rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wnieść w terminie określonym w § 3 ust. 3, niniejszego Regulaminu przelewem na podane konto bankowe, na poczcie lub Kasie Centrum Usług Wspólnych.
 3. Wysokość należnej opłaty wynika z zawartej z przedszkolem umowy.
 4. Rodzic/opiekun prawny ma prawo potwierdzić u Intendenta dyżurującej placówki wysokość naliczonej kwoty przed dokonaniem wpłaty.
 5. Rozliczenie szczegółowe pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się w oparciu
  o rejestrator, który rejestruje godzinę przyjścia i wyjścia dziecka
  z przedszkola, zgodnie z zasadami obowiązującymi na placówce dyżurującej.
 6. Zwroty nadpłat z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są po rozliczeniu, przelewem na podany przez rodzica w umowie numer konta lub w Kasie Centrum Usług Wspólnych w terminie do 30 września br.

 

§ 9

 

 1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny statut przedszkola, regulamin przyprowadzania i odprowadzania dzieci do przedszkola.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w czasie, nie zakłócającym wydawania posiłków.
 3. W czasie dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele lub osoby dyżurujące mają prawo prosić opiekunów odbierających  dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka.

 

§ 10

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących na placówce regulaminach.
 2. Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga Organ Prowadzący.

 

§ 11

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r.

 

 

 

 

 

 

1.        Wypełniony formularz należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 10.04 -  30.04. lub do ostatniego dnia roboczego, bezpośrednio do dyżurującego przedszkola.

2.        O przyjęciu dziecka na dyżur decyduje m.in. kolejność zgłoszeń.

3.        Informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego rodziny są zebrane: na potrzeby rekrutacji, do ustalenia kolejności pierwszeństwa przyjęcia dziecka do przedszkola, w celu szybkiego kontaktu z rodzicem, prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach, w celu poznania sytuacji zdrowotnej i rodzinnej dziecka.

4.        Umieszczone we Wniosku dane mogą być udostępniane wyłącznie nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).

5.        Wniosek wypełniają wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka z wyłączeniem pkt. I.ust1.który wypełnia placówka, do której uczęszcza dziecko.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

do Przedszkola Miejskiego Nr….…w Sosnowcu, ul.……………………….…………….………

      (numer i adres wybranego przedszkola dyżurującego)

dyżurującego w terminie ……………………………………………………...……………….……

I. DANE OSOBOWE DZIECKA

PESEL[1]

Imię/imiona

Nazwisko

Data i miejsce urodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres zamieszkania Rodziców i dziecka:

kod pocztowy

miejscowość

ulica

nr domu

nr lokalu

 

 

 

 

 

 

 

1.         W bieżącym roku szkolnym dziecko uczęszczało do ……………………………………………………………

                                                                                                      (pieczątka przedszkola)

2.      Przewlekłe choroby, wady rozwojowe, alergie, lub inne istotne informacje o dziecku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

 

II. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

 

MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko

 

 

Telefony kontaktowe

 

 

 

 

Pieczątka

zakładu pracy potwierdzająca zatrudnienie

 

 

 

III. DANE DOTYCZĄCE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1.       Dziecko przebywać będzie w przedszkolu  od godz. ......................... do godz. ..........................  

2.       Dziecko korzystało będzie z wyżywienia śniadanieobiadpodwieczorek

IV. Do wniosku dołączam: □ kopię orzeczenia o niepełnosprawności

                             □ potwierdzenie korzystania z MOPS

                             □ inne: …………………………………………………………………………………………                 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że zawarte przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

      Oświadczam, że w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny  będę zobowiązany(a) podpisać z Dyrektorem dyżurującego przedszkola umowę w terminie od 15 do 31 maja oraz uiszczę pełną naliczoną za korzystanie z usług przedszkola opłatę w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu na podany numer konta, na poczcie lub w Centrum Usług Wspólnych. Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie będzie oznaczał rezygnację rodziców/opiekunów prawnych z miejsca
w dyżurującym przedszkolu!

Oświadczenie dotyczące danych osobowych

 

Dane osobowe zawarte we wniosku będą wykorzystywane wyłącznie w celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny i organizacji opieki nad dzieckiem w dyżurującym przedszkolu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor przedszkola, do którego złożono wniosek. Dokumenty rekrutacyjne w przypadku przyjęcia dziecka na dyżur przechowywane będą przez okres jednego roku,
a w przypadku dzieci nieprzyjętych do końca sierpnia b.r.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku. Oświadczam, że mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922). 

                                                            
        

Sosnowiec, dnia ........................... r.

 

.....................................................................................................................

(podpis Rodzica/ opiekuna prawnego/Osoby sprawującej piecze zastępczą

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola Miejskiego Nr …… w okresie dyżuru wakacyjnego

 

 

..............................................................................................                ………..……….………………………………

Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów/                                                                             / telefony kontaktowe/

 

 

 Upoważniamy następujące osoby do odbioru naszego dziecka ................................................................. z przedszkola

                                                                                                                               Imię i nazwisko dziecka

 

1.

 ...............................................................................   ...................................   .................................  

               Imię i nazwisko upoważnionego                                                        pokrewieństwo dla dziecka           nr dowodu osobistego              

 

2.

 ...............................................................................   ...................................   .................................  

               Imię i nazwisko upoważnionego                                                         pokrewieństwo dla dziecka           nr dowodu osobistego              

 

3.

 ...............................................................................   ...................................   .................................  

               Imię i nazwisko upoważnionego                                                          pokrewieństwo dla dziecka           nr dowodu osobistego              

 

4.

 ...............................................................................   ...................................   .................................  

               Imię i nazwisko upoważnionego                                                         pokrewieństwo dla dziecka            nr dowodu osobistego              

 

Przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko  nie zostanie wydane osobom nieujętym w upoważnieniu. Wszelkie zmiany dotyczące powierzenia opieki nad naszym dzieckiem zobowiązujemy się zgłaszać pisemnie.

 

 

 

Sosnowiec ............................                                                                     .............................................................................

                          Data                                                                                                                Czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów

 [1] w przypadku braku nr PESEL podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości 
Zapraszam do zaangażowania się w akcje


"Pełna miska dla schroniska" i " Kocia chatka",


zbieramy wszelkiego rodzaju koce, ręczniki, prześcieradła, poduszki,


kołdry (bez pierza), karmę suchą, mokra i inne rzeczy,


które uważacie Państwo za potrzebne dla pupilow.


Zbieramy rozwinie datki pieniężne, na korytarzu przy gabinecie


Pani Dyrektorstoi opisany słoik do którego można wrzucać pieniądze,


każda złotówka ma ogromne znaczenie.


Rzeczy można zostawiać na dole w pojemniku, lub przekazywać organizatorom 

Marta Konieczna - Smerfy

Beata Krawiec - StokrotkiAkcja trwa do 31.01


 Grupa PROMYCZKI w towarzustwie 

snieżnych przyjaciół: Pani Bałwankowie i jej synka Uśmiech

 

   

 

 zima


zimaJasełka w grupie Promyczki były udane  

 

jaseka


Mikołaj odwiedził wszystkie gupy w Przedszkolu  i Promyczki w Szkole


mik 

mik

 Dzieci z grupy „Motyle” w bawilandii – 29.11.2016r.

 

Jesteśmy w bawilandii „Baby Fit” w Sosnowcu. To taka nasza  nowa „ motylkowa” tradycja. Na  dworze zimno, listopadowo. Pada śnieg z deszczem, a tutaj gorąca , prawie letnia atmosfera  i  zabawa, zabawa, zabawa…


bawilandia

 

bawilandia 

 
Spotkanie z Nadlesniczym Panem Dawidem z Nadleśnictwa Siewierz 


leśnik


 


Konkurs recytatorski Pm nr 27


konkurs


 spotkanie z Panią Gamą  - Lekcja Muzyczna


<span style="font-size: small; font-family: 'book a


Pliki do pobrania